Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČO: 70631841 jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), tento zákon zapracovává příslušný předpis EU, tj. Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), má povinnost dle tohoto zákona s účinností od 15. 12. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém. Cílem je vytvořit bezpečné a důvěryhodné prostředí, ve kterém se oznamovatel protiprávního jednání nebude muset bát postihu v případě, že ohlásí protiprávní jednání.

Kdo může podat oznámení?

Základním principem whistleblowingu je, že osoba s blízkým vztahem k organizaci odhalí a upozorní na protiprávní jednání, ke kterému v organizaci došlo, nebo kde okolnosti nasvědčují, že k němu může dojít. Osoba, která oznámení podává, se označuje termínem „whistleblower“. Nemusí jít přitom vždy přímo o zaměstnance, ale může to být i obchodní partner, externí spolupracovník, stážista, bývalý zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání apod.

Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti zákona, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem Slunovrat, Ostrava – Přívoz, p.o. ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti zákona tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.

Příjemce a správce oznamování

Příjemcem oznamování a správcem vnitřního oznamovacího systému je:

  • Advokát: JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D., LL.M., advokát vykonávající advokacii jako společník v Kausta & Ondrúš, advokátní kancelář s.r.o., ČAK: 19 538, IČO: 177 11 177, sídlo: Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
  • Advokát: Mgr. Petr Kausta, advokát vykonávající advokacii jako společník v Kausta &Ondrúš, advokátní kancelář s.r.o., ČAK: 19 538, IČO: 177 11 177, sídlo: Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.

Kam můžeme oznámení podat?

  • písemně v listinné podobě na předepsaném formuláři na adresu: JUDr. Miroslav Ondrúš Ph.D., LL.M., nebo Mgr. Petr Kausta, Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava s označením obálky „Neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“.
  • elektronicky na emailovou adresu:  oznamenislunovrat@kaustaondrus.cz
  • osobně (ústně) v sídle pověřené osoby po předchozím sjednání termínu schůzky

Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího (vnějšího) oznamovacího systému, vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstvem spravedlnosti České republiky (www.justice.cz).

V případě, kdy oznámení není učiněno osobně či ústní formou, je příslušná osoba povinna vyrozumět do sedmi (7) dnů od podání oznámení oznamovatele, že jí bylo oznámení doručeno.

Zákon organizacím neudává povinnost přijímat anonymní podněty. 

Pokuty za vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

Ke stažení