Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

Veřejný závazek – domov pro seniory

Poslání
Domov Slunovrat v Ostravě poskytuje pobytovou službu seniorům nebo dospělým osobám se sníženou soběstačností, které potřebují sociální, ošetřovatelskou a zdravotní péči, zejména z důvodu věku.
Naše služba poskytuje
– ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla
– celodenní stravování včetně možnosti výběru diet
– pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– ošetřovatelskou péči
– duchovní péči


Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena
Služba je určena osobám starším 55 let, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby z důvodu snížené soběstačnosti.
Služby nemohou být poskytovány osobám:
– jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
– s akutním infekčním onemocněním
– s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití
– s duševním onemocněním
– které by závažným způsobem nedodržovaly pravidla organizace


Cíle poskytované služby
· Udržet a podporovat soběstačnost uživatelů a v co nejvyšší míře zachovat jejich stávající stav.
· Rozvíjet individuální schopnosti a zájmy uživatelů pomocí aktivizační, sociálně-terapeutické činnosti, rehabilitací a kontaktu s blízkými osobami.


Zásady poskytované služby
· Respektování individuálních potřeb každého člověka.
· Zásada týmové práce a odbornosti.
· Zachování diskrétnosti.
· Rovný přístup ke všem bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či náboženské vyznání.
· Respektování soukromí uživatele a zachování intimity.


Kapacity služby je 68 osob.


Etický kodex pracovníků Domova Slunovrat (pdf)