Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova pro seniory

Veřejný závazek – domov pro seniory

Poslání
Domov Slunovrat v Ostravě poskytuje pobytovou službu seniorům nebo dospělým osobám se sníženou soběstačností, které potřebují sociální a ošetřovatelskou péči zejména z důvodu věku.
Naše služba poskytuje
• ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla
• celodenní stravování včetně možnosti výběru diet
• pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
• aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• ošetřovatelskou péči
• zprostředkování zdravotní péče
• zprostředkování duchovní péče


Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena
Služba je určena osobám starším 55 let vyžadujícím pravidelnou pomoc a podporu jiné osoby z důvodu snížené soběstačnosti, které jsou v nepříznivé sociální situaci.
Služby nemohou být poskytovány osobám:
• jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
• s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo
ostatní uživatele (nebezpečí epidemie)
• s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách nebo osobám, které by pod vlivem těchto látek narušovaly soužití s ostatními klienty


Cíle poskytované služby
• Podporovat soběstačnost klientů a v co nejvyšší míře zachovat jejich stávající stav.
• Podporovat smysluplný život ve stáří (např. pomocí kontaktu s blízkými osobami a dobrovolníky; rehabilitací; aktivizačních nebo sociálně-terapeutických činností).


Zásady poskytované služby
• Zachování úcty ke každému člověku a jeho lidským právům.
• Respektování aktuálních individuálních a specifických potřeb klienta.
• Respektování soukromí uživatele a potřeby intimity klienta, zachování jeho důstojnosti.


Kapacity služby je 68 osob.


Etický kodex pracovníků Domova Slunovrat (pdf)