Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kritéria přijetí

Podrobný postup jak požádat o poskytování sociální služby najdete v položce Jak požádat o přijetí. Tento proces vyústí v zařazení Vaší žádosti do databáze zájemců o službu. Pro přijetí do našeho zařízení nehraje roli doba podání žádosti, ale zejména aktuální sociální situace zájemce, která je posuzována dle Kritérií pro posuzování sociální situace žadatele – viz níže. Při posuzování se vychází ze sociálního šetření a z údajů uvedených v žádosti a v lékařském vyjádření. Z tohoto důvodu je třeba informovat sociální pracovnici domova o případných změnách zdravotního stavu nebo sociální situace žadatele, které mohou vést k rychlejšímu vyřízení dané žádosti nebo případně k jejímu stažení.


Kritéria pro posuzování sociální situace žadatele o poskytnutí sociální služby v Domově Slunovrat

Příjmení a jméno:
Datum narození:

K R I T É R I A  (B O D Y)
A Sociální situace zájemce
A1 Rodina zájemce není schopna poskytovat podporu a pomoc v potřebné míře. (+10)
A2 Zájemce využívá terénní, ambulantní sociální službu, ale ta již není schopna poskytnout podporu a pomoc v takovém rozsahu, kterou zájemce potřebuje z důvodu zhoršení zdravotního stavu. (+15)
A3 Zájemce využívá časově omezenou pobytovou sociální službu, jelikož terénní, ambulantní sociální služba není dostačující. (+20)

B Soběstačnost zájemce
B1 Zájemce potřebuje minimální pravidelnou podporu nebo pomoc. (+10)
B2 Zájemce potřebuje částečnou pravidelnou podporu nebo pomoc. (+20)
B3 Zájemce potřebuje zvýšenou pravidelnou podporu nebo pomoc. (+30)
B4 Zájemce potřebuje úplnou pravidelnou podporu a pomoc jiné osoby. (+40)

C Občan města Ostravy
C1 Trvalé bydliště zájemce spadá do území města Ostravy. (+20)

SOUHRN HODNOCENÍ (A+B+C)

D Jiné zohledněné skutečnosti (doplňující bodové hodnocení)
D1 Osamělost zájemce – zájemce nemá příbuzné ani jiné blízké osoby nebo s nimi není v kontaktu. (+10)
D2 Mimořádná událost – naléhavá vážná situace v dosavadních životních podmínkách zájemce (např. násilí, zneužívání vůči zájemci, nezaviněná ztráta bydlení). (+10)
D3 Rodina již není schopna zajistit dosavadní potřebnou péči z důvodu fyzického či psychického vyčerpání. (+5)
D4 Zájemce je aktuálně umístěn ve zdravotnickém zařízení (např. LDN, PN) nebo zde byl v předešlém období opakovaně hospitalizován. (+5)

CELKOVÝ SOUHRN HODNOCENÍ


Kritéria pro posuzování sociální situace žadatele o poskytnutí sociální služby (pdf)