Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Kvalita

Bazální stimulace®

Dlouhodobé snažení organizace v postupném zavádění konceptu Bazální stimulace® bylo v roce 2016 završeno udělením certifikátu PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ STIMULACE č. 19/IBS/2016 na základě supervize ze dne 24. května 2016 pod vedením zakladatelky tohoto konceptu v ČR – PhDr. Karolíny Friedlové. Základní akreditované kurzy proběhly v letech 2013 až 2016, nástavbový kurz v roce 2014. Certifikát je platný do 1. 6. 2019.

Koncept Bazální stimulace® patří k nejpopulárnějším ošetřovatelským a pedagogickým konceptům v zahraničí. Jedná se o vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který se orientuje na všechny oblasti poskytování sociálních služeb a zdravotní péče. Základními prvky konceptu jsou: pohyb, komunikace a vnímání. Koncept poskytuje vhodné podněty pro psychomotorický vývoj člověka, stimuluje vnímání, komunikaci a hybnost. Výchozími předpoklady pro strukturu péče je práce s biografií člověka, jeho rituály a jeho životními potřebami. Kvalita péče se hodnotí dle změn stavu, které nastaly nebo nenastaly u uživatele po aplikaci ošetřovatelských nabídek. Jedná se o Evidence Based Nursing – péče založená na důkazech.

Koncept Bazální stimulace využívá vše, co se dá využít z dřívějšího běžného života člověka – jeho každodenní zvyky, potřeby, zájmy, oblíbená jídla, ale také např. neoblíbené činnosti, jídla, situace, které se snažíme následně minimalizovat. Tím, že jsme seznámeni se životní situací jedince, můžeme mu vytvořit prostředí, které je pro něj přátelské, vstřícné a plynuleji navazuje na jeho předchozí život.

Autorem konceptu je Prof. Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog a profesor na Katedře speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau. Od 80. let 20. století spolupracuje s Christel Bienstein. Společně vyvinuli ošetřovatelský koncept na bázi konceptu Bazální stimulace, který se využívá i v oblasti sociálních služeb.

Koncept Bazální stimulace® zahrnuje péči o tělo člověka a využívá přitom osvědčených a prověřených prvků, které jsou využívány podle individuálních potřeb konkrétního uživatele. Mezi základní patří:
• somatická stimulace – dotek, komunikace beze slov
• vestibulární stimulace – zprostředkovaný pohyb
• vibrační stimulace – vnímání vjemů z vlastního těla (vibrační křeslo, hlas apod.)

Na klienta je pohlíženo jako na rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií a určitými schopnostmi a individualitou, kterou tělesně a psychicky manifestuje. Každá ošetřovatelská nabídky v rámci konceptu Bazální stimulace by měla být provedena s vědomím cílené stimulace zachovalých ale také oslabených klientových smyslů.

Cíle Bazální stimulace:
1. Zachovat život a zajistit vývoj
2. Umožnit vnímat sebe sama a vlastní život
3. Poskytnout pocit jistoty a důvěry
4. Rozvíjet vlastní rytmus
5. Umožnit poznat okolní svět
6. Pomoci navázat vztah
7. Umožnit zažít smysl a význam věcí či konaných činností
8. Pomoci uspořádat život
9. Poskytnout autonomii a zodpovědnost za svůj život
10. Objevovat svět a vyvíjet se

Informační leták – Bazální stimulace v Domově Slunovrat (pdf)

 Certifikát pracoviště Bazální stimulace – Domov Slunovrat (pdf)


Ošetřovatelská a zdravotní péče

Ošetřovatelská péče
Ošetřovatelská odborná péče je v Domově Slunovrat poskytována registrovanými všeobecnými sestrami, které zajišťují nepřetržitou odbornou ošetřovatelskou péči uživatelům. Ve své činnosti se mj. zaměřující na prevenci vzniku dekubitů, léčbu chronických ran, bércových vředů, předcházení pádům a zajišťování enterální výživy uživatelům se sondou a PEG katetrem. Z důvodu většího bezpečí jsou rizikové oblasti ošetřovatelské péče u uživatelů monitorovány a vyhodnocovány, tak abychom zvyšovali kvalitu poskytované péče. V organizaci působí praktický lékař a psychiatr.

Léčebná rehabilitace
Rehabilitační odborná péče je zajištěna profesionální fyzioterapeutkou formou léčebné tělesné výchovy individuální nebo skupinové (dle aktuálního stavu uživatele) s cílem podpory (zlepšení) kvality života, zdraví a tělesné i psychické kondice uživatele.

Způsoby terapie
Léčebná tělesná výchova:
– Bobathova technika
– Měkké a jemné mobilizační techniky
– Analytická cvičení
– Kondiční cvičení, dechová gymnastika
– Kraniosakrální terapie

Fyzikální terapie:
– Elektroléčba
– Léčba teplem
– Mechanoterapie (rotoped, motomed)
– Magnetoterapie