Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Veřejný závazek – domov se zvláštním režimem

Poslání
Domov Slunovrat v Ostravě poskytuje pobytovou službu dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického psychotického duševního onemocnění.
Naše služba poskytuje:
• ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla
• celodenní stravování včetně možnosti výběru diet
• pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
• osobních záležitostí
• aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• ošetřovatelskou péči
• zprostředkování zdravotní péče
• zprostředkování duchovní péče


Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let s chronickým psychotickým duševním onemocněním (se zaměřením na psychotické poruchy, afektivní poruchy – poruchy nálad, obsedantně kompulsivní poruchy), které potřebují pomoc a podporu jiné osoby. Maximální věk klienta při vstupu do služby je 65 let.

Služby nemohou být poskytovány osobám:
• jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
• s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní klienty (nebezpečí epidemie);
• osoby akutně závislé na návykových látkách (tzn. aktuálně užívající návykové látky);


Cíle poskytované služby
• Nácvik a rozvoj schopností a dovedností, kognitivních funkcí klienta, tak aby byl schopen být více soběstačný, dokázal převzít odpovědnost za svůj život a odejít do sociálních služeb s menší mírou podpory (například chráněného bydlení či podporovaného bydlení) nebo přímo do svého vlastního či nájemního bydlení.

• Podporovat dosavadní schopnosti a dovednosti klienta. Pokud je to možné, předejít zhoršení kognitivních funkcí a zmírnit regresi psychického a fyzického stavu klienta. Podporovat jeho smysluplný a spokojený život i v obtížích spojených s nemocí.


Zásady poskytované služby
• Zachování úcty ke každému člověku a jeho lidských práv.
• Respektování aktuálních individuálních a specifických potřeb klienta.
• Podpora k udržení nezávislosti a svobodného rozhodování klienta o svém životě s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav a možnosti sociální služby.


Kapacita služby je 32 osob.


 Etický kodex pracovníků Domova Slunovrat (pdf)