Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Veřejný závazek – domov se zvláštním režimem

Poslání
Posláním domova je vytvářet bezpečné, důstojné a vlídné zázemí osobám s chronickým duševním onemocněním. Podpora a péče vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, usiluje o běžný způsob života a podporuje zachování soběstačnosti a nezávislosti uživatelů. Domov poskytuje sociální služby odborně a důsledně chrání lidská práva.
Naše služba poskytuje:
– ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla
– celodenní stravování včetně možnosti výběru diet
– pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– ošetřovatelskou péči
– zdravotní péči
– duchovní péči


Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena
Služby v podmínkách našeho domova poskytujeme dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (zejména schizofrenie a poruchy nálad) a nevyžadují ústavní zdravotní péči.

Služby nemohou být poskytovány osobám:
– jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
– s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie)
– s akutní závislostí na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách nebo osobám, které by pod vlivem těchto látek narušovaly soužití s ostatními uživateli
– které by závažným způsobem nedodržovaly pravidla organizace

Mentální retardaci klienta v lehkém stupni (která je sekundárním projevem duševní nemoci), závažné sebepoškozování klienta, abstinenci užívání alkoholu kratší jednoho roku, v případě návykových látek kratší pěti let, posuzuje individuálně odborný tým organizace včetně lékaře.


Cíle poskytované služby
· Podporovat možnosti uživatelů.
· Poskytovat sociální službu odborně.
· Podporovat rozvíjení společenských vztahů a uspokojování sociálních potřeb.
· Zajistit kvalitní podporu tělesných potřeb či péči o tyto potřeby.


Zásady poskytované služby
· Uznávání lidské důstojnosti a lidských práv.
· Respektování aktuálních individuálních a specifických potřeb uživatele.
· Zachování rovnocennosti a spravedlivého přístupu k uživatelům.
· Podpora aktivity, nezávislosti a svobodného rozhodování.
· Respektování soukromí uživatele a zachování intimity.


Kapacita služby je 32 osob.


 Etický kodex pracovníků Domova Slunovrat (pdf)