Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Služby domova se zvláštním režimem

Veřejný závazek – domov se zvláštním režimem

Poslání
Domov Slunovrat v Ostravě poskytuje pobytovou službu dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.
Naše služba poskytuje:
• ubytování, včetně úklidu, údržby, praní, žehlení a drobných oprav prádla
• celodenní stravování včetně možnosti výběru diet
• pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
• osobních záležitostí
• aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• ošetřovatelskou péči
• zdravotní péči
• duchovní péči.


Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby od 18 let s chronickým psychotickým duševním onemocněním (se zaměřením na psychotické poruchy, afektivní poruchy – poruchy nálad, obsedantně kompulsivní poruchy), které potřebují pomoc a podporu jiné osoby. Maximální věk klienta při vstupu do služby je 55 let.

Zároveň jsou schopny a ochotny dodržovat pravidla DZR Slunovrat v rámci možností svého aktuálního zdravotního stavu a souhlasí s prací na svém individuálním plánu rozvoje a podpory v soběstačnosti.

Služby nemohou být poskytovány osobám:
• jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
• s akutním infekčním onemocněním, které by závažným způsobem ohrožovalo ostatní uživatele (nebezpečí epidemie);
• osoby akutně závislé na návykových látkách (tzn. aktuálně užívající návykové látky);
• osoby s mentální retardací bez psychotického onemocnění;
• osoby s onemocněním demence jakéhokoliv typu.
• Posouzení odbornou komisí – osoby s poruchou osobnosti s psychotickým onemocněním; osoby s poruchou osobnosti na organickém podkladu bez psychotického onemocnění; osoby s projevy agrese, sexuální deviace a projevy sebepoškozování; lehká mentální retardace v kombinaci s psychotickým onemocněním; osoby se závažným defektem osobnosti způsobený psychotickým onemocněním; osoby se závažným postpsychotickým defektem způsobené užíváním toxických látek či úrazem.


Cíle poskytované služby
• Podporovat převzetí odpovědnosti uživatele za svůj život ve všech oblastech.
• Vytvořit bezpečné a podnětné prostředí.
• Podporovat rozvoj individuálních možností a přání uživatelů.
• Uplatňovat přiměřená pravidla respektující individuální potřeby a práva uživatelů.


Zásady poskytované služby
• Zachování úcty ke každému člověku a jeho lidských práv.
• Respektování aktuálních individuálních a specifických potřeb uživatele.
• Podpora aktivity, nezávislosti a svobodného rozhodování.


Kapacita služby je 32 osob.


 Etický kodex pracovníků Domova Slunovrat (pdf)