Přeskočit na obsah
logo Ostrava

Jak požádat o přijetí

Postup při podání žádosti o poskytování sociální služby domova pro seniory či domova se zvláštním režimem:


1. Volba sociální služby – základní informace
Pro správné vybrání konkrétní sociální služby je vhodné se seznámit se základními informacemi o poskytovaných sociálních službách Domova Slunovrat, p.o. (zejména s druhy sociálních služeb, s definicemi cílových skupin, apod.).
Tyto informace získáte prostřednictvím:

  • telefonického kontaktu: +420 596 133 530 (nejlépe u sociální pracovnice, která má na starost jednání se zájemcem o službu)
  • webových stránek organizace
  • propagačních letáků pro Domov pro seniory (ke stáhnutí zde) nebo pro Domov se zvláštním režimem (ke stáhnutí zde)
  • dokumentů Soubor informací o poskytování sociální služby v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem, které Vám mohou být zaslány buď poštou, nebo elektronicky e-mailem.

2. Informativní setkání
Druhý krok, který je námi doporučován z důvodu vyvarování se možných budoucích nesrovnalostí, spočívá v dojednání tzv. informativní schůzky (po předchozí dohodě) se sociální pracovnicí pro jednání se zájemcem o službu – paní Bc. Markétu Slívovou, DiS. (v případě nepřítomnosti zastupuje sociální pracovnice paní Bc. Monika Stehlíková – viz níže uvedené kontakty nebo záložka Kontakty na webových stránkách).

Potřebné informace je možné podat i telefonickou formou nebo e-mailem, preferujeme však osobní jednání (možnost přímé prohlídky zařízení, podrobného vysvětlení veškerých podkladů potřebných k vyřízení žádosti, prostoru pro různé dotazy, návštěvy budoucího klienta domova, případného rozhovoru se zdravotním personálem, prohlídky nabídky aktivizačních činností, seznámení se s úhradami a samotnou smlouvou o poskytování sociální služby).

Bc. Markéta Slívová, DiS.
e-mail: zadosti@domovslunovrat.cz
tel.: +420 596 133 530
mobil: +420 731 157 616

Bc. Monika Stehlíková
e-mail: depozita@domovslunovrat.cz
tel.: +420 596 133 530
mobil: +420 724 299 743


3. Podání žádosti
Následujícím krokem je podání oficiální žádosti, jejíž součástí je i lékařské vyjádření. Tyto dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách Domova Slunovrat (odkaz zde) nebo je můžeme na žádost zaslat poštou či e-mailem.
Žádosti je možné podat:

  • osobně na adresu organizace: Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o., Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz
  • poštou na adresu: Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava-Přívoz
  • prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: zadosti@domovslunovrat.cz nebo slunovrat@domovslunovrat.cz.

Organizace Domov Slunovrat poskytuje dvě sociální služby, proto je důležité, abyste podali žádost do té konkrétní služby, kterou požadujete – domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Vaše žádost bude následně zařazena do databáze zájemců o službu.
Pro přijetí do našeho zařízení nehraje roli doba podání žádosti, ale zejména aktuální sociální situace zájemce (viz Kritéria posuzování sociální situace žadatele o poskytnutí sociální služby).
Z tohoto důvodu je třeba informovat sociální pracovnici domova o případných změnách zdravotního stavu nebo sociální situace žadatele, které mohou vést k rychlejšímu vyřízení dané žádosti nebo případně k jejímu stažení.
Podanou žádost je potřeba aktualizovat min. jedenkrát za rok. V opačném případě se zájemce vystavuje nebezpečí, že jeho žádost bude vyřazena z databáze zájemců.


4. Způsob evidování a vedení žádostí
Po podání žádosti je zájemce písemně vyrozuměn o zaevidování žádosti v Domově Slunovrat a zároveň je pozván k osobnímu jednání (včetně prohlídky zařízení), které může probíhat v kanceláři pověřeného sociálního pracovníka nebo v jiných prostorách domova, případně v místě aktuálního pobytu zájemce (pouze v odůvodněných případech).

Jednání se zájemci o službu vede sociální pracovnice paní Bc. Markéta Slívová, DiS. Termín osobního jednání je dohodnut tak, aby vyhovoval oběma stranám. Snažíme se operativně reagovat na aktuální sociální situaci zájemce či urgenci konkrétní žádosti.
Sociální pracovnice vyhodnotí žádost dle platných kritérií pro hodnocení sociální situace žadatele, navrhne bodové hodnocení a po té ji předloží k posouzení Komisi pro ubytování (komise je tvořena odbornými pracovníky organizace Domov Slunovrat). Tato komise rozhodne o dalším postupu vyřešení žádosti: schválí či upraví navrhnuté bodové hodnocení žádosti. Takto ohodnocená žádost je následně zařazena do pořadníku zájemce. Žádost může být také případně při hodnocení vyřazena (např. z důvodu nespadání zájemce do cílové skupiny poskytované služby.


5. Sociální šetření
Sociální šetření se provádí v případě uvolněného místa (lůžka) a je prováděno u vybraných zájemců, kterým Komise pro ubytování schválila nejvyšší bodové hodnocení. Sociální šetření v případě služby domov pro seniory provádí sociální pracovnice daného pobytového úseku, na kterém se uvolnilo místo, v případě služby domov se zvláštním režimem je vedle sociální pracovnice daného pobytového úseku účastna sociálního šetření také vedoucí zdravotního útvaru.
Sociální pracovnice předloží výsledky sociálního šetření k posouzení Komisi pro ubytování a ta, po zhodnocení dalších okolností (např. posouzení shody mezi skutečně uvolněným místem na vícelůžkovém pokoji a představou zájemce, posouzení skladby daného pokoje – mobilní či imobilní klienti apod.), následně vybere nejvhodnějšího zájemce, kterému je nabídnuto uvolněné místo.

Vaše případné dotazy Vám rádi zodpovědí odborní pracovníci naší organizace (viz Kontakty).